Kategorie
Blog

Dlaczego warto skorzystać z pomocy biegłego w razie wypadku drogowego?

Analiza i rekonstrukcja wypadków drogowych realizowana przez biegłego sądowego umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób przebiegało zdarzenie drogowe?

Prawidłowo wykonana analiza zdarzenia ma kluczowe znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności karnej lub cywilnej zainteresowanych podmiotów.

Analiza zdarzenia drogowego oparta o model 3D miejsca zdarzenia.

Wypadek drogowy jest zjawiskiem losowym, przebiegającym dynamicznie w bardzo krótkim odstępie czasowym (liczonym w sekundach). Z uwagi na złożony charakter i konieczność wykonania szeregu pracochłonnych czynności i obliczeń, rekonstrukcja wypadku drogowego i jego analiza wymagają poświęcenia znacznie dłuższego czasu niż trwanie samego zdarzenia drogowego.

Każde zdarzenie drogowe wymaga indywidualnego i skrupulatnego podejścia analitycznego, bowiem wystąpienie identycznych zdarzeń jest praktycznie wykluczone. W celu przeprowadzenia analizy nawet najprostszego wypadku drogowego, niezbędne jest zgromadzenie odpowiednich danych tzw. materiału dowodowego. Są to zwykle protokoły oględzin miejsca zdarzenia wypadku drogowego, protokoły oględzin pojazdów, dokumentacja fotograficzna czy też szkice sytuacyjne.

Potrącenie pieszego przez samochód osobowy marki OPEL.

Rolą biegłego od wypadków drogowych z zakresu ich rekonstrukcji jest przeprowadzenie kompleksowej analizy materiału dowodowego. W tym celu wykorzystuje on wiadomości specjalne oraz opracowuje opinię, zrozumiałą i czytelną dla osób nie będących specjalistami w danej dziedzinie. Opinie wykonywane przez Crashlab są wykorzystywane w postępowaniach przed sądami karnymi oraz cywilnymi. Zlecenie opinii biegłemu specjalizującemu się w analizie wypadków drogowych jest niezbędne sądowi do wydania sprawiedliwego wyroku.

Opinia biegłego w sprawie wypadku drogowego – dlaczego warto skorzystać z pomocy?

Opinie biegłego od wypadków drogowych w postępowaniu karnym umożliwia sądowi ustalenie sprawcy wypadku. Z kolei w postępowaniu cywilnym rolą sądu jest określenie zasadności odszkodowania oraz jego wysokości. Może bowiem wystąpić sytuacja (zdarza się to bardzo często), iż zachowanie osoby poszkodowanej w danym wypadku drogowym było nieprawidłowe i przyczyniło się do zaistnienia zdarzenia drogowego. Mogło to również wpłynąć na zwiększenie jego skutków, a tym samym zmienić obraz całej sytuacji.

Potrącenie pieszego przez samochód osobowy marki KIA.

Często spotykanym przykładem przyczynienia się poszkodowanego do zwiększenia skutków wypadku drogowego jest nieużywanie podczas jazdy pasa bezpieczeństwa. Ustalenie czy poszkodowany był w trakcie zdarzenia przypięty pasem bezpieczeństwa oraz czy miało to wpływ na zakres obrażeń ciała również jest przedmiotem opiniowania. W tego typu sprawach nasz zespół specjalistów wydaje opinie interdyscyplinarne. Wydawane są one w oparciu o wiedzę z zakresu badania wypadków drogowych oraz medycyny sądowej.

W realizowanych postępowaniach wyjaśniających okoliczności zdarzenia drogowego zwracamy szczególną uwagę na jakość i kompletność danych. Informacje pozyskujemy w trakcie realizacji oględzin miejsc zdarzeń oraz pojazdów stosując zaawansowane techniki pomiarowe. Korzystamy z dronów, tachimetrów elektronicznych oraz skanerów w zależności od rodzaju zdarzenia drogowego.

Nasi biegli z zakresu wypadków samochodowych wydają opinię wspierając się specjalistycznym oprogramowaniem do rekonstrukcji zdarzeń drogowych PC-CRASH. Tworzymy precyzyjne, szczegółowe modele 3D w programie Agisoft MetaShape. W codziennej praktyce stosujemy różne dziedziny techniczne m .in. fotogrametrię lotniczą oraz bliskiego zasięgu, pomiary geodezyjne. Specjalizujemy się również w inżynierii odwrotnej oraz przetwarzaniu obrazów cyfrowych poprzez ekstrakcję istotnych informacji.